» Cohesion Group 6 Alignment

Fjoh_Aa_|_CG-06        MRVFKFGGASVKDAEGIKNVYDVLQKVGYEDVILVVSAMGKTTNALEVVIKNYFEKSEELNSSVQEIKNYHFQIVLDLFKDEKHEVFAAVNAQFAELEYFLAHNKSPNYNFVYDQVVSFGELISTNILSHFMNFMGIQTQWLDVRNFIKTNANYRDAEVDWETTEQNISKNVPRKQLNITQGFLGADENNFTTTLGREGSDYTAGIFAYCLNAESVTIWKDVPGVMNADPRYFENASLLNQISYREAIELAFYGATVIHPKTLQPLQKKEIPLYVKSFINPLLKGTCVSKGVDLEPQYPCFIVKREQLLISLSSIDFSFIMEENISEIFGLFHEFKIKVNLIQNSAISFSVCVEDKFGNFNDLNAILSKKFKVEYSENVTLYTIRHFTEQAAEMVEKNKEVLLKQVSRETMQIVTKELN
Gfor_Aa_|_CG-06       MIKVFKFGGASVKDADGVKNLIKVLRATGSENKLIVISAMGKTTNALEVVVKDYLNIA-GIPASLDEVKNYHRNIITGLFPNKEASVYPKIETLFTELENFLQHNKSNQYDFVYDQVVSFGELFSTTIVSEYLNSRHISSNWLDARNFIKTDSTYRDAQVNWSKTQERVQENIDPKKLNIIQGFIASDLNNFTTTLGREGSDYSAAIMAYCLNAESVTIWKDVPGVLNADPRFFENAQLLNKISYEEAIELAFYGASVIHPKTLQPLQGKEIPLFVRSFLNPSEEGTAVSKGKTIFPEIPCFIVKKDQVLISLSSLDFSFMVEENISEIFKLFHQYQMKVDLIQNSAISFRVCVDNRFNQLEKLIQHLKARFKVNYKTGVSLYTIRHFNEEAINSLEKDKNVLLKQLTQNTVQLVAEN  
Consen1   Primary consensus        VFKFGGASVKDA G KN   VL   G E    V SAMGKTTNALEVV K Y         S  E KNYH  I   LF      V       F ELE FL HNKS  Y FVYDQVVSFGEL ST I S   N   I   WLD RNFIKT   YRDA V W  T      N   K LNI QGF   D NNFTTTLGREGSDY A I AYCLNAESVTIWKDVPGV NADPR FENA LLN ISY EAIELAFYGA VIHPKTLQPLQ KEIPL V SF NP   GT VSKG    P  PCFIVK  Q LISLSS DFSF  EENISEIF LFH    KV LIQNSAISF VCV   F     L   L   FKV Y   V LYTIRHF E A    EK K VLLKQ    T Q V     
Consen2   Secondary consensus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Consensus 1 (when a gap)
Conservative difference
Consensus 2 (when a gap)
Nonconservative diff.
Other character